เครื่องเวิร์กสเตชันเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์และประมวลผลชั้นสูง

บริษัท ซีเอ็มจีเอส จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จาก บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด ส่งมอบเครื่องเวิร์กสเตชัน ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์และประมวลข้อมูลแบบ 3 มิติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ตรวจรับมอบอุปกรณ์