บริการรับฝาก ให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดย มีเซิรฟเวอร์ สำหรับลูกค้า ให้เลือก 2 ระบบ ได้แก่

  • Microsoft Windows Server 2019
  • Unix/Linux Server ได้แก่ Redhat, Debian, CentOS, Suse
สามารถสอบถามราคาได้ที่ info@cmgs.co.th