บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตรดังต่อไปนี้

  • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำเร็จรูปด้วย WordPress  , Joomla,  Drupal
  • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แบบ Native code ด้วย .Net, PHP
  • การออกแบบและพัฒนา Mobile Application บนระบบ iOS และ Android

นอกเหนือจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อขอหลักสูตรเป็นการเฉพาะ หรือรายบุคคลได้ที่ info@cmgs.co.th