บริการจัดหาพนักงาน และบุคคลากรไอที บริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดหาพนักงานที่มีคุณสมบัติ ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติงานในสถานที่ของลูกค้า เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานจากบริษัทผู้ว่าจ้างที่เข้าไปดูแลโดยตรง บุคคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้แก่