Hardware Services

บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ เครื่องเซิรฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า

Software & Application Services

บริการพัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอพลิเคชัน บน iOS และ Andorid

Professional IT Services