Ground Penetrating Radar Installation

By admin

ติดตั้งระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ซีเอ็มจีเอส ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ติดตั้งระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวของผิวดิน ในพื้นที่ลาดชัน ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมธรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าร่วมตรวจสอบการติดตั้ง อย่างใกล้ชิด

แก้ไขระบบไฟฟ้าสำรอง

By admin

แก้ไขระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็มจีเอส จำกัด ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบติดตั้งภายในตู้เซิรฟเวอร์ ให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จากการประเมิณและวิเคราะห์ปัญหาโดยทีมงาน พบว่าลูกค้า แบตเตอรี และแผงวงจรหลักของอุปกรณ์ชำรุดเนื่องจากกรดภายในแบตเตอรีรั่วออกมา จึงทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรีและแผงวงจรหลัก ผลการแก้ไขอุปกรณ์และระบบสำรองไฟ สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ