Increase Productivity with Information Technology

By admin

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจเกิดความก้าวหน้า องค์กรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรใช้ เงิน วัสดุ คน และเวลา ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยปัญหาหลักของการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพคือ บุคลากร  บุคลกร คือต้นทุนขององค์กรที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในการปรับเปลี่ยนการทำงาน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีข้อจำกัดเรื่องกำลังและความเหนื่อยล้า มนุษย์ไม่สามารถทำงานตลอด 24 ชม. โดยไม่หยุดพักและไม่มีข้อผิดพลาดได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้มนุษย์ หมายถึงต้องเพิ่มคนเข้ามาในกระบวนการผลิต ทำให้องค์กรต้องแบกรับค่าใช้ข่ายที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างไร การใช้เทคโนโลยีทำให้องค์กรใช้แรงงานด้านมนุษย์ลดลง ยกตัวอย่างเช่น การซื้อขายสินค้าที่ใช้คน ผู้ซื้อต้องติดต่อไปที่ผู้ขาย จากนั้นผู้ขายทำการตรวจเช็คสต็อคสิน้คาแล้วแจ้งกลับไปยังผู้ซื้อ จากนั้นเมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงราคากัน ผู้ซื้อต้องยืนยันการสั่งซื้อไปยังผู้ขายเพื่อขออนุมัติและจัดส่งสินค้า กระบวนการทั้งหมดอาจไม่ใช่ปัญหา หากผู้ซื้อมีแค่คนเดียวและรายการสั่งซื้อน้อย แต่ถ้าผู้ซื้อมีจำนวนมากและสั่งสินค้าหลายชนิด ในรายการเดียว ผู้ขายย่อมไม่สามารถรองรับและจัดการคำสั่งซื้อได้ทันในเวลาอันรวดเร็ว หากผู้ขายจัดการคำสั่งซื้อช้า อาจทำให้ผู้ซื้อไม่พอใจ จนยกเลิกการสั่งซื้อ ทำให้องค์กรเสียโอกาสในการขายได้   ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ โดยให้ระบบเป็นตัวจัดการคำสั่งซื้อ แทนผู้ขายที่เป็นมนุษย์ ทำให้ ผู้ซื้อสามารถได้รับสินค้าที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้เวลารอนาน ปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เกือบทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น เพราะการจัดการธุรกิจด้วยการการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย ทำให้องค์กรสามารถ…

Ground Penetrating Radar Installation

By admin

ติดตั้งระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ซีเอ็มจีเอส ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ติดตั้งระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนตัวของผิวดิน ในพื้นที่ลาดชัน ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมธรณี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าร่วมตรวจสอบการติดตั้ง อย่างใกล้ชิด

นำเสนอระบบรักษาความปลอดภัย

By admin

Smart Security Solutions ซีเอ็มจีเอส นำเสนอโซลูชัน ระบบรักษาความปลอดภัย แบบครบวงจร แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ เข้าร่วมรับฟังและซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้นำเสนอระบบ CCTV อัจฉริยะ ที่ควบคุมด้วยระบบ AI สามารถ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ แยกแยะวัตถุที่เป็น มนุษย์ หรือ สัตว์ รวมทั้งสามารถ ตรวจจับอุณหภูมิของวัตถุได้โดยอัตโนมัติ

ส่งมอบเครื่องเวิร์กสเตชัน

By admin

เครื่องเวิร์กสเตชันเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์และประมวลผลชั้นสูง บริษัท ซีเอ็มจีเอส จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จาก บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด ส่งมอบเครื่องเวิร์กสเตชัน ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์และประมวลข้อมูลแบบ 3 มิติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ตรวจรับมอบอุปกรณ์

แก้ไขระบบไฟฟ้าสำรอง

By admin

แก้ไขระบบจ่ายไฟสำรองสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็มจีเอส จำกัด ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบติดตั้งภายในตู้เซิรฟเวอร์ ให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จากการประเมิณและวิเคราะห์ปัญหาโดยทีมงาน พบว่าลูกค้า แบตเตอรี และแผงวงจรหลักของอุปกรณ์ชำรุดเนื่องจากกรดภายในแบตเตอรีรั่วออกมา จึงทำการแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรีและแผงวงจรหลัก ผลการแก้ไขอุปกรณ์และระบบสำรองไฟ สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ