ย้ายระบบสำนักงาน

งานย้ายอาคารสำนักงานที่ดิน จ.เชียงใหม่

ย้ายระบบสำนักงาน

ซีเอ็มจีเอส ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานที่ดิน จ.เชียงใหม่ จากอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ไปยังอาคารสำนักงานที่ดิน แห่งใหม่ ตรงข้าม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขต 8 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2555 ภายหลังจากการติดตั้งและทดสอบระบบ อุปกรณ์ ทำงานสามารถได้อย่างราบรื่น เหมือนสำนักงานเดิมทุกประการ